دموی آنلاین پی اچ پی نیوک آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 58447 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.337 % (197)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 2.829 % (1654)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 85.09 % (49737)
 Opera: OperaOperaOpera 0.023 % (14)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 11.44 % (6688)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.266 % (156)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 5.291 % (3093)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.557 % (1495)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.157 % (92)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 91.99 % (53767)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 57
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 2
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 0
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0