دموی آنلاین پی اچ پی نیوک آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 50849 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.383 % (195)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.235 % (1645)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 84.20 % (42815)
 Opera: OperaOperaOpera 0.027 % (14)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 11.85 % (6027)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.298 % (152)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 6.027 % (3065)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.822 % (1435)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.161 % (82)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 90.98 % (46267)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 57
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 2
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 0
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0